Regulamin sklepu

-Regulamin sklepu
Regulamin sklepu 2017-12-08T13:55:07+00:00

Regulamin sklepu internetowego prezentydiy.pl

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.prezentydiy.pl prowadzony jest przez firmę Haart Hanna Kozłowska z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Głowackiego 33, 17-300 Siemiatycze, NIP 7421745847, REGON 368382090, adres poczty elektronicznej: info@prezentydiy.pl, numer telefonu kontaktowego: 85 874 20 30.

§ 1

Definicje

Definicje:

 1. Formularz Rejestracji – formularz udostępniony w ramach Sklepu Internetowego umożliwiający utworzenie konta;

 2. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz, składający się z kolejnych stron: podsumowanie koszyka, konto, metody dostaw, płatność, udostępniony w ramach Sklepu Internetowego umożliwiający złożenie Zamówienia w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnej, jeżeli posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie czynności prawnej, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

 4. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (e-mail) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór danych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy m.in. informacje o złożonych Zamówieniach;

 5. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia korzystającym z niej Usługobiorcom automatycznie otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informację o Produktach w Sklepie Internetowym;

 6. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

 7. Regulamin – regulamin Sklepu Internetowego;

 8. Sklep Internetowy – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.prezentydiy.pl;

 9. Sprzedawca; Usługodawca – Haart Hanna Kozłowska z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Głowackiego 33, 17-300 Siemiatycze, NIP 7421745847, REGON 368382090, adres poczty elektronicznej: info@prezentydiy.pl, numer telefonu kontaktowego: 85 874 20 30.

 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

 11. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

 12. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnej, jeżeli posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie czynności prawnej, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej;

 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego.

 2. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając Zamówienie, Klient akceptuje treść Regulaminu.

 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności dostępne w Sklepie Internetowym Usługi Elektroniczne, warunki zawierania Umowy Sprzedaży, sposoby płatności, koszt, termin i sposoby dostawy Produktów, postępowanie reklamacyjne, prawo odstąpienia od umowy.

§ 3

Usługi Elektroniczne

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter:

 1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po kliknięciu w pole „załóż konto / zaloguj się” lub “moje konto”, a następnie “zarejestruj się” oraz wypełnieniu Formularza Rejestracji i kliknięciu w pole „zarejestruj się”. Korzystanie z Konta możliwe jest także po kliknięciu w pole “stworzyć konto?” na stronie elektronicznego koszyka i podaniu hasła. Po prawidłowym dokonaniu rejestracji Usługobiorca otrzyma na wskazany w Formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej, wiadomość e-mail potwierdzającą założenie Konta wraz z podanym hasłem;

 2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia następuje po uzupełnieniu lub potwierdzeniu danych (w tym wybraniu metody dostawy i płatności) i kliknięciu w pole „kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego.

 3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje poprzez wpisanie adresu e-mail w polu znajdującym się na dole strony internetowej www.prezentydiy.pl

 1. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

 2. Konto oraz Newsletter świadczone są przez czas nieoznaczony, z kolei korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą potwierdzenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty za jego pośrednictwem.

 3. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie przez Klienta komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, obsługującą JavaScript oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies; ponadto niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu e-mail.

 4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.

 5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 7. Usługodawca oraz Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 8. Wypowiedzeniu może ulec bezterminowa umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej, o charakterze ciągłym tj. Konto i Newsletter.

 9. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@prezentydiy.pl lub też pisemnie na adres: ul. Głowackiego 33, 17-300 Siemiatycze. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu, chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

 10. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

§ 4

Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT jeśli dotyczy. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

 3. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 5. Klient może składać Zamówienie za pomocą Formularza Zamówień lub za pomocą poczty elektronicznej.

 6. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia, jest podanie dokładnych i prawdziwych danych adresowych przez Klienta wskazanych w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji, a także wskazanie numeru telefonu i/lub adresu e–mail, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem ze strony Sprzedającego.

Zawarcie umowy za pomocą Formularza Zamówień:

 1. Składanie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia odbywa się albo po uprzednim założeniu Konta i zalogowaniu się albo przy wykorzystaniu opcji bez konieczności zakładania Konta.

 2. Wysłanie Zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „kupuję i płacę”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. Po złożeniu Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Zawarcie umowy za pomocą poczty elektronicznej:

 1. Zamówienie za pomocą poczty elektronicznej może zostać złożone poprzez przesłanie istotnych postanowień Umowy Sprzedaży tj. informacji o zamówionym Produkcie i jego cenie, na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: info@prezentydiy.pl

 2. W braku oznaczenia przez Klienta w Zamówieniu terminu, w którym będzie oczekiwać odpowiedzi Sprzedawcy, Zamówienie złożone przez Klienta przestaje wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia, nie dłużej jednak niż z upływem 1 dnia roboczego od dnia złożenia Zamówienia.

 3. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:

  a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,

  b) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 9 oraz 12 powyżej, a także poprzez

  c) dołączenie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§ 5

Sposoby płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy;

  b) płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.

 2. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl prowadzi spółka Dialcom24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000306513, o kapitale zakładowym 1 697 000 zł, NIP: 7811733852.

§ 6

Koszt, termin i sposoby dostawy

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

  a) list lub paczka polecona z dokonaną na konto Sprzedawcy przedpłatą;

  b) przesyłka kurierska z dokonaną na konto Sprzedawcy przedpłatą;

  c) dostawa za pośrednictwem paczkomatu z dokonaną na konto Sprzedawcy przedpłatą.

 2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia i zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.

 3. Realizacja Zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 4. Maksymalny czas realizacji Zamówienia (do wysłania Produktu do Klienta) wynosi 10 dni roboczych. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską oraz inne firmy kurierskie (do 10 dni).

 5. W przypadku zamówień składających się z kilku Produktów, mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce lub produktów wymagających wykonania przez Sprzedawcę na indywidualne zamówienie (tzw. produkt na zamówienie), termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

§ 7

Reklamacje Produktów z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w ustawie Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., w szczególności w art. 556 kc oraz 5561– 5563 kc, 559 – 561 kc.

 2. Zawiadomienia o niezgodności towaru z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania Klient może dokonać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: info@prezentydiy.pl lub też listownie na adres Haart Hanna Kozłowska, ul. Głowackiego 33, 17-300 Siemiatycze. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.

 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres podany przez Klienta, chyba że Klient poda inny sposób.

 4. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca dokona wymiany albo naprawy Produktu oraz odeśle go w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, na adres Klienta na własny koszt. W takim wypadku Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione przez niego koszty wysyłki Produktu do Sprzedawcy.

 5. W przypadku gdy naprawa lub wymiana reklamowanego Produktu okaże się niemożliwa, lub wymagać będzie nadmiernych kosztów albo nie będzie możliwa w czasie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, Sprzedawca poinformuje o tym niezwłocznie Klienta. W takim przypadku Klient uprawniony będzie do żądania:

  a) obniżenia ceny towaru oraz zwrotu zareklamowanego towaru,

  b) zwrotu ceny towaru przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy.

 6. Po dokonaniu wyboru roszczenia oraz wskazaniu rachunku bankowego przez Klienta zostanie mu zwrócona cena albo jej odpowiednia część w terminie do 14 dni od wskazania przez Klienta, z którego z roszczeń korzysta.

 7. W przypadku nieuznania reklamacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta oraz wyśle mu towar przesyłką pocztową na jego koszt.

§ 8

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@prezentydiy.pl lub też pisemnie na adres: Haart Hanna Kozłowska, ul. Głowackiego 33, 17-300 Siemiatycze.

 2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych, co ułatwi i przyśpieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 4. Odpowiedź na reklamacje jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Usługobiorca/Klient, będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument zobowiązany jest poinformować Usługodawcę/Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wysłanego na adres: Haart Hanna Kozłowska, ul. Głowackiego 33, 17-300 Siemiatycze.

 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 4. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Usługodawca/Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca/Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie wskaże inny sposób; w każdym przypadku konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 6. Konsument jest zobowiązany do odesłania lub przekazania Produktu Sprzedawcy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy; ponadto zobowiązany jest do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu.

 7. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Produkt powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. metki, instrukcja użytkowania) oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura) na adres: Haart Hanna Kozłowska, ul. Głowackiego 33, 17-300 Siemiatycze.

 8. Sprzedawcy przysługuje prawo do powstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku:

  a) zawarcia umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę wyrażoną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utracił prawo odstąpienia od umowy;

  b) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia do umowy;

  c) w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  d) w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  e) w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  f) w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  g) w którym przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  h) w którym konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  i) w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  j) zawarcia umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  k) umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

  l) zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  m) zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. W przypadku Klientów niebędących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości lub w części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego jednocześnie konsumentem zostaje wyłączona.

 3. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty rzeczy lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, ze w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 6. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego jednocześnie konsumentem.

§ 11

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca/Usługodawca tj. Haart Hanna Kozłowska z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Głowackiego 33, 17-300 Siemiatycze, NIP 7421745847, REGON 368382090, adres poczty elektronicznej: info@prezentydiy.pl, numer telefonu kontaktowego: 85 874 20 30.

 2. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sprzedawcę.

 3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie, na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub nr telefonu, informacji handlowych pochodzących od Sprzedającego. Zgoda taka obejmuje również możliwość korzystania z automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr.171 poz. 1800 z późn.zm.).

 4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach Sklepu Internetowego.

 5. Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, w przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.

 6. Usługobiorcy/Klientowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, w szczególności do:

  a) wglądu do swoich akt osobowych,

  b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 1. Aplikacje Sklepu Internetowego mogą używać plików cookie, aby dostosować treść do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klientów.

§ 12

Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kc tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

 3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

 2. Klient będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.

 3. Klient będący Konsumentem może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

 4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

 5. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

 6. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca oświadcza, że nie obowiązuje u niego kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 21 października 2017 roku i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Załącznik nr 1 „Formularz odstąpienia od umowy”.

 • Specjalne kody rabatowe

 • Najnowsze promocje i wyprzedaże

 • Informacje o nowych produktach

 • Poradniki, wzorniki, szablony

 • Wiadomości z bloga HAART.pl

PrezentyDIY.pl newsletter 250x250 regulamin sklepu
Zamów newsletter